Robert Kronberg

Hvad er konservatisme?

Det Konservative Folkeparti befinder sig mellem liberalisme og socialdemokratisme, og til spørgsmålet om, hvad er konservatisme, skriver Per Stig Møller: Vil man have en fri økonomi med større personligt råderum og samtidig sikre en socialt afbalanceret udvikling, må man være konservativ.

I erkendelse af, at vi alle er forskellige og har forskellige lyster, mål og evner, er vi imod ligemageriet. Det betyder, at vi har brug for en stat, der er sig sine kollektive opgaver bevidst. Staten skal være så stærk, at den kan rejse den svage, men for svag til at knække den stærke.

For den konservative består nationen af de døde, de levende og de endnu ufødte. Vi har fået overdraget samfundet af vores forfædre, og vi har pligt til at give det uskadt og helst forbedret videre. Vi er ikke ejere af samfundet, men forvaltere af det.

Indledningen er en sammenskrivningen af Per Stig Møllers kommentar, Alt hvad herligt du kan nævne…➚, der blev bragt i Berlingske d. 18. februar 2016.

Hvad var konservatisme oprindeligt?

Konservatismen opstod i 1700-tallet, hvor liberalismen også opstod, og konservatisme som politisk ideologi er knyttet til briten Edmund Burkes (1729-1797) opgør med Den Franske Revolution (1789). Franskmanden Joseph de Maistre og tyskeren Justus Möser gjorde sig lignende tanker i samtiden.

Konservatismen udviklede sig til at betone menneskets svaghed og behov for at høre til i et fællesskab i form af et samfund. Samtidig betones samfundets afhængighed af historiske institutioner. Dog er svaret på, hvad er konservatisme, alligevel dynamisk, fordi konservative forholder sig til fortiden, men også til nutiden og fremtiden.

I nyere tid kan vi dele konservatismen op i tre epoker:

  • 1945 og frem: stærke socialkonservative strømninger.
  • 1980’erne: påvirkninger fra liberalistiske filosoffer og økonomer.
  • 2010’erne: tilbagevenden til et øget fokus på kultur og værdier.

Hvad er forskellen på konservative og socialister?

Konservative går som udgangspunkt ind for at bevare samfundet, og derfor lægger konservative vægt på traditioner og værdier såsom kongehuset, kirken, familien, æren, kulturen og forsvaret. Samtidig er det vigtigt at styrke det nationale fællesskab.

Konservative går samtidig ind for en evolutionær samfundsudvikling, men med små skridt ad gangen. I den evolutionære udvikling overlever de gode elementer, mens de dårlige elementer sorteres fra. Socialismen går derimod ind for at lave samfundet om efter de socialistiske ideer i form af en revolutionær samfundsomvæltning, uagtet det nedtones af mange moderne socialister.

Historien er med andre ord vigtig for konservative, for konservative har en naturlig modstand imod utopier og ensidig intellektualisme. Den konservative ønsker en samfundsudvikling, men den skal være baseret på vores fælles erfaringer. Disse erfaringer er ikke statiske fra generation til generation og fra land til land, og derfor kan man ikke entydig besvare spørgsmålet om, hvad er konservatisme.

Hvad er forskellen på konservative og liberale?

Konservative deler liberalismens tanker om markedsøkonomi med fri konkurrence og privat ejendomsret, men konservative afviser ikke, at staten skal spille en vis rolle i samfundslivet, som de liberale gør i større eller mindre omfang.

Konservative mener, at samfundet har et fælles ansvar for, at ingen borgere lider nød. Der er med andre ord en vis lighed med socialismen, og det er også her, at der er størst forskel på konservative og liberalismen. Svaret på, hvad er konservatisme, findes altså ikke i liberalismen.

Konservative er ikke imod, at staten laver nogle regler for befolkningen og erhvervslivet, hvis det er i samfundets interesse. Konservative har i det hele taget et større fokus på fællesskabet, end liberalismen har. Man kan derfor sige, at konservatismen er en kollektivistisk ideologi, når man sammenligner med liberalismen. Kort sagt, staten er en medspiller i forhold til den enkelte og en tjener i forhold til fællesskabet.

Disse tre afsnit er en sammenfatning af konservativ ideologi på systime.dk➚, konservativ ideologi på danmarkshistorien.dk➚ og konservativ ideologi på da.wikipedia.org➚.

Wikipedia skriver i øvrigt om Det Konservative Folkeparti, at det ligger nært sine skandinaviske søsterpartier, men har en mere traditionsbundet indstilling til institutioner såsom nationen, familien og kirken. Segmenter af partiet regnes som social- og nationalkonservative.

Hvad er det danske slægtskab – eller fællesskabet?

Det er ikke blodet, der virker sin magt men derimod slægtskabet. Men danskhed er ikke et konkret eller oplevet slægtskab med alle danske. Nationen er ikke en klan eller en fætter-kusinefest. Nationen er derimod et fællesskab af mennesker, et folk, der vandrer gennem historien.

Mens vi vandrer, har vi ændret karakter, sådan at den første ikke vil kende den sidste. Og mens vi vandrer, er folk faldet fra, skiftet kolonne og draget bort, trådt ud af sammenhængen. Og mens vi vandrer, er folk trådt ind, først som fremmede med sære skikke, men siden i tidens fylde danske som vi andre. De blev os, fordi de ophørte med at være sig selv.

Kolonnen er åben og vi er et venligt og imødekommende folk. Her stilles ingen krav til værdier eller blod, men vil du vandre med os, må du ville det og ville os. De fremmede blev danske, da de ophørte med at være fremmede.

Men de stillede sig ikke op, mens de bad kolonnen om at gøre holdt for at kræve retten til at være os uden at være os. De krævede ikke retten til at være med uden at stå i vores sammenhæng. De hævdede heller ikke, at vores sammenhæng var brudt, fordi de selv indvarslede en ny. Nej, de trådte ind i en ny identitet, da de trådte ud af deres egen. Sådan blev de danske.

Det næstsidste afsnit, Hvad er det danske slægsskab, er en sammenskrivning af Christian Egander Skovs artikel, Hvem er dansk? – eller Folkets vandring i historien➚, i Årsskriftet Critique.

Er konservativ politik en ideologi eller en dogmatik?

Når man spørger, hvad er konservatisme, så må man også spørge, om det konservative udgangspunkt er ideologisk. Nej, siger Søren Hviid Pedersen (lektor i statskundskab på SDU), som forklarer, at det konservative standpunkt er uideologisk i sit udgangspunkt. Det politiske udgangspunkt er ikke noget, som er baseret på en dogmatisk tilgang. Konservatismen er tværtimod baseret på erfaring samt især historisk indsigt, kultur og viden.

Svaret på, hvad er konservatisme, kan opsummeres i tre grundpiller. 1) Konservative har en grundlæggende forestilling om, at mennesket er moralsk og intellektuelt ufuldstændigt. Det fører til en grundlæggende politisk skepticisme, som også gælder enhver ideologiske forestilling om det gode samfund såsom Utopia.

2) Konservative er konservative, og det udtrykker sig i en form for politisk traditionalisme. Det betyder med andre ord, at konservative gerne værdsætter de eksisterende politiske traditioner og institutioner, hvis de faktisk virker. Dermed kan man ikke besvare spørgsmålet om, “hvad er konservatisme” uden en kontekst.

3) Konservative opfatter samfundet som noget organisk med en enorm kompleksitet i lighed med organismetanken. Og selvom vi ikke er ovre i universalromantikken, taler vi om samfundet som en organisme med en historie. Derfor indeholder samfundet også en generationskontrakt mellem de døde, de levende og de endnu ufødte. Samfundet er med andre ord et fællesskab af mennesker, der vandrer gennem historien.

Det sidste afsnit i denne tekst om, “hvad er konservatisme”, er en fortolkning og en sammenskrivning af Verden ville være fredeligere, hvis den var konservativ➚ i Ræson, hvor Andreas Terp interviewer Søren Hviid Pedersen.


Jeg har her forsøgt at besvare spørgsmålet om, hvad er konservatisme, og her har Det Konservative Folkeparti naturligvis sine egne svar på, hvordan det konservative bedst kommer til udtryk i europapolitik, landspolitik, regionspolitik og lokalpolitik i 2021. Teksten er lavet i samarbejde med BlackWriters og Slagelse Media.